Kleine onderneming

Vanaf  01.04.2014 is de drempel waarbij kleine ondernemingen kunnen genieten van een speciale vrijstellingsregeling inzake BTW verhoogd naar 15.000€.  Vooral startende zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep zullen hier vaak voor in aanmerking komen. Deze regeling ontheft de kleine onderneming voor een groot gedeelte van de fiscale verplichtingen die normaal aan BTW-belastingplichtigen worden opgelegd. 

Zo dient er geen BTW aangerekend te worden op verkoopfacturen, hier staat dan weer tegenover dat de BTW op aankopen ook niet in aftrek gebracht mag worden. Wanneer er doorgaans meer BTW in aftrek genomen kan worden dan er aangerekend dient te worden zal deze regeling dus niet interessant zijn. Tevens moeten de kleine onderneming die van de vrijstellingsregeling genieten geen periodieke BTW-aangiften indienen. Er dient jaarlijks enkel een klantenlisting en een aangifte personenbelasting ingediend te worden. 

In principe kan men onder de regeling van de kleine onderneming alle handelingen vrijstellen van BTW, behalve diegene die door de wetuitdrukkelijk worden uitgesloten zoals de verkoop van tabak, overdracht van nieuwe gebouwen, verkoop van een nieuwe auto aan een afnemer in een andere Europese lidstaat, handelingen verricht door een belastingplichtige die niet in België is gevestigd.

De drempel van 15.000€ omvat alle gewone bedrijfsomzet , zowel verkopen en/of dienstprestaties in België als leveringen aan Europese lidstaten en uitvoer. Met de verkoop van een investeringselement dat door de onderneming wordt afgeschreven hoeft men echter geen rekening te houden. Verkoop van bedrijfsmiddelen behoort immers niet tot de normale bedrijfsactiviteit. Handelingen die sowieso al van BTW zijn vrijgesteld (handelingen verricht door geneesheren, rusthuizen, verzekeringsmakelaars, auteurs,…) tellen ook niet mee om te bepalen of men de drempel van 15.000€ omzet heeft bereikt. 

Zodra de onderneming de drempel van 15.000€ omzet overschrijdt dient het BTW-controlekantoor op de hoogte gebracht te worden en zal men terug moeten overschakelen op de gewone regeling. Evenwel als de overschrijding van het plafond uitzonderlijk is en niet meer dan 10% bedraagt kan men de vrijstelling toch behouden. Men kan de onderneming ook vrijwillig terug onderwerpen aan de normale regeling door via een aangetekend schrijven het controlekantoor op de hoogte te brengen. 

Hoewel alle ondernemingen ongeacht hun juridische vorm kunnen genieten van de vrijstellingsregeling kleine onderneming als de omzet op jaarbasis minder dan 15.000€ bedraagt zijn er in de wet toch 4 uitzonderingen voorzien waarbij men niet kan genieten van de vrijstellingsregeling:

  • Ondernemingen die werken in onroerende staat verrichten
  • Ondernemingen die leveringen verrichten van oude materialen, van industrieel en niet industrieel afval, van afval voor hergebruik, van gedeeltelijk verwerkt afval en van schroot.
  • Exploitanten van inrichtingen waar regelmatig maaltijden worden verbruikt en die verplicht zijn een kasticket uit te reiken dat afkomstig is van een geregistreerd kassasysteem 
  • BTW-eenheden

De regeling van de kleine onderneming kan dus interessant zijn aangezien deze aanzienlijk minder administratieve verplichtingen met zich mee brengt omdat men geen periodieke BTW-aangiftes dient in te dienen. Minder administratieve verplichtingen brengt ook een lagere kost voor het verwerken van de boekhouding met zich mee. Contacteer ons daarom zo snel mogelijk als u ook voor de vaste prijs van 750€ op jaarbasis inclusief BTW van alle administratieve rompslomp verlost wil zijn.

Benieuwd wat uw boekhouding gaat kosten?
Vrijblijvende offerte op maat van uw bedrijf?